Všeobecné obchodné podmienky

 1. 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) upravujú práva a povinnosti a obchodné vzťahy strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim: ZLATÝ PRÍSTAV s.r.o., so sídlom Cintorínska 9, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 51 231 468, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124242/B, ktorý je prevádzkovateľom internetovej stránky www.zlatypristav.sk (ďalej len “predávajúci”).
  2. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom predávajúceho a súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú prostredníctvom internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom vopred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
  4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. 2. DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK

  1. E-shop – je internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na adrese: www.zlatypristav.sk.
  • Kupujúci – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) tovarov alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, E-shopu predávajúceho.
  • Kupujúci Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
  • Kupujúci Podnikateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  • Investičné produkty – sú  investičné zlato, striebro a ďalšie produkty, ktorých cena v E-shope je priebežne aktualizovaná.
  • Produkty s pevnou cenou – sú všetky produkty v E-shope s výnimkou investičných produktov.
  • NBS – je skrátené označenie Národnej banky Slovenska
  • ČNB – je skrátené označenie Českej národnej banky
 3. 3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Základnou podmienkou platnosti objednávky je riadne a pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári E-shopu zo strany kupujúceho.
  2. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ, je zodpovedný za správnosť dodacích a fakturačných údajov. Tieto údaje musia korešpondovať s údajmi uvedenými v obchodnom či živnostenskom registri.
  3. Predávajúci je oprávnený, v závislosti na charaktere objednávky, množstva tovaru, výšky ceny a pod., požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napr. e-mailom, alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne uskutočniť.
  4. Predávajúci môže odmietnuť realizáciu objednávky v prípade nesprávneho zápisu zverejnenej aktuálnej ceny (o tejto skutočnosti bude kupujúci neodkladne informovaný e-mailom), ak objednávku považuje za neserióznu alebo pochybnú, ak kupujúci v minulosti meškal s úhradou ceny za objednaný tovar, prípadne nesplnil iné podmienky alebo záväzky z hľadiska odberu tovaru, ak kupujúci uvedie v objednávke požiadavky, ktoré sú v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami alebo uvedie nesprávne údaje, ak kupujúci odmietne potvrdiť e-mailom telefonickú objednávku, prípadne nebude odpovedať na výzvy predávajúceho.
  5. Pri predaji investičných produktov dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nasledovným spôsobom. Objednávka kupujúceho vykonaná telefonicky alebo prostredníctvom E-schopu sa považuje za nezáväzný zámer kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu na tovar uvedený v objednávke. Predávajúci zašle kupujúcemu zálohovú faktúru obsahujúcu základné náležitosti kúpnej zmluvy. Táto zálohová faktúra je považovaná za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy predávajúceho. Uhradenie zálohovej faktúry do 24 hodín od odoslania zálohovej faktúry je považované za prejav vôle kupujúceho, že akceptuje návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorá uhradením zálohovej faktúry zároveň nadobúda platnosť a účinnosť.
  6. Pri predaji Produktov s pevnou cenou dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nasledovným spôsobom. Objednávka kupujúceho vykonaná telefonicky alebo prostredníctvom E-schopu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na tovar uvedený v objednávke. Predávajúci zašle kupujúcemu zálohovú faktúru. Kúpna zmluva na tovar uvedený v objednávke medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená až v okamihu doručenia prijatia objednávky kupujúcemu za predpokladu, že došlo k uhradeniu zálohovej faktúry do 24 hodín od odoslania zálohovej faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prijatie objednávky zo strany predávajúceho je akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Formálne potvrdenie uskutočnenej objednávky nemá vyššie uvedené účinky prijatia objednávky.
 4. 4. KÚPNA CENA A PLATBA

  1. Cena produktov s pevnou cenou uvedená v E-shope je koncovou cenou samotného tovaru, vrátane všetkých daní a poplatkov (s výnimkou ďalších nákladov podľa spôsobu dopravy a platby).
  2. Cena investičných produktov uvedená v E-shope nie je konečnou kúpnou cenou, ale orientačnou cenou platnou v okamihu realizácie objednávky. Ceny sa aktualizujú každú minútu v závislosti od pohybu cien na burze s drahými kovmi a na vývoji kurzu EUR/USD. Ceny sa aktualizujú aj v priebehu objednávky.
  3. Predávajúci určí konečnú cenu investičných produktov podľa objektívneho vývoja cien investičných kovov tvoriacich predmet predaja bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky, a túto cenu oznámi kupujúcemu telefonicky alebo emailom. Kupujúci je oprávnený na oznámenú konečnú cenu nepristúpiť. V takomto prípade predávajúci nebude kupujúceho ďalej o vývoji cien aktívne informovať. Kupujúci je na základe vývoja cien investičných produktov v E-shope povinný do 24 hodín od odoslania zálohovej faktúry uhradiť a potvrdiť cenu osobne v sídle predávajúceho, telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 907 723 550, alebo prostredníctvom emailu: info@zlatypristav.sk. Vzájomným odsúhlasením kúpnej ceny a úhradou zálohovej faktúry dôjde k tzv. fixácii kúpnej ceny (ďalej “Fixácia ceny”) a tým ku stanoveniu konečnej kúpnej ceny za investičný produkt.
  4. Fixáciu cien je možné realizovať po predchádzajúcej dohode s predávajúcim okamžite a to, osobnou návštevou v sídle predávajúceho a zložením hotovosti, počas otváracích hodín zverejnených na internetovej stránke predávajúceho.
  5. V prípadoch ak kupujúci požaduje odloženú fixáciu, je povinný na to predávajúceho vopred upozorniť, resp. takéto požiadavky uviesť v poznámke objednávky.
  6. Cena nevydaných mincí, medailí alebo iných investičných produktov je stanovená na základe očakávaných predbežných cien mincí, medailí alebo iných investičných produktov. V prípade zvýšenia cien zo strany NBS, ČNB prípadne iného eminenta a kupujúci už uhradil cenu vo výške predpokladanej predajnej ceny, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať pred dodaním tovaru vzniknutý rozdiel. V prípade, že kupujúci navýšenie nebude akceptovať, má právo na vrátenie peňazí v plnej výške už zaplatenej čiastky zálohy dohodnutým spôsobom.
  7. Platbu za investičné produkty ako aj produkty s pevnou cenou je možné zrealizovať:
  • v hotovosti v sídle predávajúceho, podľa zákona č.394/2012 Zb.z., iba do výšky 5.000,- Eur. Vyššie čiastky je možné platiť iba bankovým prevodom.
  • platbou prevodom na bankový účet predávajúceho
  1. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy slúži zároveň ako účtovný (daňový) doklad. Predávajúci je platcom DPH. K cene tovaru sú pripočítané dodacie náklady pozostávajúce predovšetkým z nákladov na dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim, náklady na poistenie tovaru, balné poprípade poplatky spojené s realizáciou úhrady za objednaný tovar.
  2. V prípade platby vopred formou zálohovej faktúry je kúpna cena považovaná za uhradenú po pripísaní celej čiastky kúpnej ceny objednaného tovaru, vrátane dodacích nákladov na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný uhradiť celkovú cenu objednávky najneskôr do 24 hodín od odoslania zálohovej faktúry. Po uplynutí tejto lehoty bude objednávka predávajúcim bez náhrady zrušená, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. 5. DODANIE TOVARU

  1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 60 dní od akceptovania objednávky v prípade produktov s pevnou cenou , alebo od zrealizovania fixácie ceny v prípade investičných produktov. Kupujúci túto dodaciu lehotu bez výhrad akceptuje.
  2. Vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcom upozornení zo strany predávajúceho môže byť dodacia lehota dlhšia ako 60 dní, a to najmä v prípadoch keď dodanie tovaru závisí od činnosti, alebo výroby tretej osoby. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote do 60 dní, a zo strany predávajúceho nedošlo ani k predchádzajúcemu upozorneniu na dlhšiu dodaciu lehotu, kupujúci vyzve predávajúceho, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú dodacie lehoty orientačný charakter, nakoľko produkty s pevnou cenou a predovšetkým investičné produkty sú závislé od dostupnosti na trhu.
  3. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve alebo výzve predávajúceho na prevzatie tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
  4. Pokiaľ kupujúci zvolil v objednávke osobný odber, informuje predávajúci kupujúceho o možnom termíne odberu. Osobný odber je možný v sídle predávajúceho na adrese Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, alebo na inom mieste podľa predchádzajúcej dohody kupujúceho s predávajúcim.
  5. Pokiaľ kupujúci zvolil v objednávke doručenie tovaru kuriérom alebo poštou, je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
  6. Zásielka je vždy poistená na plnú hodnotu tovaru. Tovar je odosielaný ako cenný list, poprípade ako cenný balík. Poistenie zásielky a formu odoslania tovaru si zvolí kupujúci pri objednávke. Poplatky za možné spôsoby doručenia sú špecifikované na internetovej stránke e-shopu.
  7. V prípade, ak kupujúcemu nebude doručená zásielka, o odoslaní ktorej bol informovaný predávajúcim alebo je zásielka poškodená, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 907 723 550, alebo prostredníctvom emailu: info@zlatypristav.sk.
  8. Kupujúci je oprávnený pri prevzatí tovaru (osobnom aj neosobnom) skontrolovať obsah balenia. Pri doručení kuriérom je v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúci povinný bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o poškodení resp. neúplnosti balenia. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia, nakoľko pri dodatočnej reklamácii bude kupujúci povinný preukázať neúplnosť balenia pri jeho prevzatí.
 6. 6. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA TOVARU

  1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahuje sa na tovar záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa doručenia alebo osobného odovzdania tovaru kupujúcemu.
  2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
  3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru a o jednotlivých zistených vadách tovaru ihneď informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy na adresu: info@zlatypristav.sk.
  4. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
  5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  7. Reklamácia musí obsahovať podrobný popis zistenej vady, číslo objednávky a kópiu faktúry. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-mailom a dohodne s kupujúcim zaslanie alebo osobne prevzatie tovaru.
  8. Adresa pre doručenie alebo odovzdanie reklamovaného tovaru je: ZLATÝ PRÍSTAV s.r.o., so sídlom: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
  9. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne e-mailom alebo poštou.
  10. Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, je povinný požiadať predávajúceho o vyriešenie sporu. Adresa pre odoslanie žiadosti je: info@zlatypristav.sk.
  11. V prípade, že predávajúci s kupujúcim spor nevyriešia, má kupujúci možnosť podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho on-line riešenia sporu medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorú zabezpečuje Európska komisia a slovenské subjekty riešenia sporov on-line (RSO). Platforma RSO je dostupná na nasledujúcom odkaze.
  12. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
 7. 7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. V prípade produktov s pevnou cenou je kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený v súlade s ustanovením §7 zákona č. 102/2014 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to písomnou formou. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom si môže odstúpenie od zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára umiestneného na nasledovnom odkaze.
  2. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v súlade s §10 odsek (4) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. V uvedenom prípade bude zo strany predávajúceho vrátená kúpna cena, ponížená o kompenzáciu odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.
  3. V prípade vrátenia tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar osobne alebo prostredníctvom prepravnej služby na adresu prevádzky predávajúceho. ZLATÝ PRÍSTAV s.r.o., so sídlom: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava. V uvedenom prípade kupujúci bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci je ďalej povinný priložiť k vrátenému tovaru originál daňového dokladu, záručný list, číslo objednávky a číslo bankového účtu, kam má byť cena tovaru vrátená. Finančná čiastka bude odoslaná na kupujúcim zvolený bankový účet, a to najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru.
  4. V prípade investičných produktov je po uskutočnení fixácie ceny odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vylúčené v zmysle §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. “Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy”.
  5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
  6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.
  7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre daný typ / druh tovaru obvyklá).
 8. 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.
 9. 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.zlatypristav.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.
  2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako kupujúceho, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za kupujúceho – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.03.2020